Kayseri

SON DAKİKA:

TÜRK MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ; ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİNİ YAYINLADI....

TÜRK MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ; ÇALIŞTAY   SONUÇ BİLDİRGESİNİ YAYINLADI....
TÜRKİYE YÜZYILINDA MÜHENDİSLER SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 01 HAZİRAN 2024 ANKARA

Amaç ve Kapsam:
Mühendisler Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Mühendisler:
Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu çalıştay başarıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın amacı,
mühendislerin mesleki gelişimini desteklemek, meslek standartlarını yükseltmek ve
mühendislerin özlük haklarını iyileştirecek yasal düzenlemeler için yol haritası oluşturmaktır.
Söz konusu Çalıştay, kamu ve özel sektörde çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın her branştaki
tüm mühendisleri kapsamaktadır.
Katılımcılar:
Çalıştaya, Mühendisler Derneği Genel Başkanı Yaşar YEKEBAĞCI’ nın açılış
konuşmasından sonra konuşmacı olarak Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik
Politikaları Kurul Üyesi Dr. Osman COŞKUN, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar
YILDIRIM, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder KAHVECİ, Orman Mühendisleri Odası
Genel Başkanı Hasan TÜRKYILMAZ ve Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı
Cevdet ASLAN ile panelist olarak Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram TONBUL,
Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet DEMİRCİ, Çevre Mühendisleri Odası Genel
Başkanı Ahmet KIRMIZI, Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan KIVRAK
ve Akgün Teknoloji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi ATALAY katılım
sağlamıştır.
Ayrıca, bir çok kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin yanı sıra Türkgüün
Gazetesi Yazarı ve MHP MYK Üyesi Oğuz YILMAZ, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip
GEYLAN, Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel KAZANCIOĞLU, Türk Büro-Sen Genel
Başkanı Türkeş GÜNEY, Türk İmar-Sen Genel Başkanı Zafer ÇELİK, Türk Ulaşım-Sen Genel
Başkanı Mustafa Nurullah ALBAYRAK, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Şuayip Deniz
DEMİR, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Tuncay ERDEM, Üretime Katma Değer
Sağlayanlar Derneği Başkan Yardımcısı Aykut AÇIKGÖZ, Türk Ziraat Yüksek Mühendisler Birliği Başkanı Mehmet Ali ÜNAL, Sürdürülebilir Çevre ve İklim Araştırmaları Derneği
Başkanı Vahit ÖZDEMİR de çalıştaya katılım sağlayarak destek olmuşlardır.
Bulgular ve Çözüm Önerileri
Bu önemli etkinlikte mühendislik mesleğinin karşılaştığı temel sorunlar ve bu sorunlara yönelik
çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Açılış koşmalarında genel olarak kamu
mühendislerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, teknik sorumluluk tazminatı verilmesi, ek gösterge artışı sağlanması, deneyime dayalı ödüllendirme ve üniversitelerde kontenjanların
azaltılması konuları ile özel sektördeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yeşil pasaport
verilmesi gibi hususlar öne çıkan konular olarak görülmektedir. Çalıştayın öğleden sonraki
bölümünde “Yapay Zeka ve Mühendislik” konulu bir sunum gerçekleştirilmiş ve sonrasındaki
oturumda konuşmacılar “Mühendislik Mesleğine Bakış”, “Mühendislik Eğitiminde Kalite ve
İhtiyaçlar”, “Mühendislik Meslek Kanunu”, “Maaş ve Özlük Hakları”, “Çalışma Koşullarının
İyileştirilmesi ve Standardizasyon” ve “Mühendislik Mesleğinin İtibarı” konularında birer
sunum gerçekleştirmiştir. Soru ve cevap bölümü ile sona eren çalıştayda ele alınan başlıca
konular ve çözüm önerileri aşağıda sıralanmaktadır:
1-Mühendislik Meslek Kanununun Çıkarılması:
Mühendislik mesleğinin daha düzenli ve adil bir şekilde icra edilmesi, meslek
standardının artırılması amacıyla, Mühendislik Meslek Kanununun bir an evvel
çıkarılması gerekmektedir. Bu kanun, mühendislerin görev, yetki ve sorumluluklarını
netleştirerek meslek içi disiplin ve denetimi sağlayacaktır.

2- Deneyime Dayalı Unvan ve Maaş Verilmesi:
Mühendislerin mesleki tecrübe ve uzmanlık alanlarına göre unvan ve maaş skalalarının
belirlenmesi, meslek içi adalet ve motivasyon açısından büyük önem taşımaktadır. Bu
kapsamda, deneyime dayalı unvan ve maaş düzenlemelerinin hayata geçirilmesi
gerektiği vurgulanmıştır.
3- Diğer Meslek Gruplarına Yapılan İyileştirmelerin Mühendislere de
Uygulanması:
Dünya genelinde mesleki önem açısından üst sıralarda yer alan mühendisler, ülkemizde
yıllarca Kamuda Doktor, Hâkim/Savcı gibi meslek mensupları ile aynı gelir düzeyinde
iken son yıllarda söz konusu mesleklerin kat be kat altında bir maaş skalasına mahkûm
edilmiş ve mesleki olarak ta itibarsızlaştırılmıştır. Oluşan bu adaletsizliğin bir an önce
giderilmesi için öncelikle diğer meslek gruplarına (Doktor, Hâkim/Savcı vb.) yapılan
maddi iyileştirmelerin Mühendisler için de bir an önce yapılması, kaybolan meslek barış
için büyük önem arz etmektedir. 4- Mühendislik Hizmeti Tazminatı Verilmesi:
Mühendislerin teknik sorumlulukları nedeniyle karşılaşabilecekleri riskler ve bu
risklerin getirdiği yükler göz önüne alınarak, mühendislere özel teknik sorumluluk
tazminatı verilmesi gerekmektedir. Bu tazminat, mühendislerin görevlerini güven içinde
yerine getirmelerini sağlayacak önemli bir destek mekanizması olacaktır.
5- Mali Sorumluluk Sigortası ile İlgili Kanun Tasarısının Yasallaşması:
Mühendislerin mali sorumluluklarının güvence altına alınması amacıyla, mali
sorumluluk sigortası ile ilgili kanun tasarısının bir an evvel yasalaşması gerekmektedir.
Bu sigorta, mühendislerin mesleklerini icra ederken karşılaşabilecekleri mali risklere
karşı koruma sağlayacaktır.
6- Ek Göstergenin Artırılması:
Mühendislerin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi kapsamında, ek
göstergenin en az 5400 olacak şekilde artırılması gerekmektedir. Bu artış, mühendislerin
emeklilik dönemlerinde de daha iyi yaşam standartlarına sahip olmalarını sağlayacaktır.

4- Mühendislik Hizmeti Tazminatı Verilmesi:
Mühendislerin teknik sorumlulukları nedeniyle karşılaşabilecekleri riskler ve bu
risklerin getirdiği yükler göz önüne alınarak, mühendislere özel teknik sorumluluk
tazminatı verilmesi gerekmektedir. Bu tazminat, mühendislerin görevlerini güven içinde
yerine getirmelerini sağlayacak önemli bir destek mekanizması olacaktır.
5- Mali Sorumluluk Sigortası ile İlgili Kanun Tasarısının Yasallaşması:
Mühendislerin mali sorumluluklarının güvence altına alınması amacıyla, mali
sorumluluk sigortası ile ilgili kanun tasarısının bir an evvel yasalaşması gerekmektedir.
Bu sigorta, mühendislerin mesleklerini icra ederken karşılaşabilecekleri mali risklere
karşı koruma sağlayacaktır.
6- Ek Göstergenin Artırılması:
Mühendislerin ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi kapsamında, ek
göstergenin en az 5400 olacak şekilde artırılması gerekmektedir. Bu artış, mühendislerin
emeklilik dönemlerinde de daha iyi yaşam standartlarına sahip olmalarını sağlayacaktır.

7- Mühendislik Eğitimi Veren Fakültelere Giriş Puanının Arttırılması
Mühendislik eğiminin kalitesinin arttırılması ve mezun olduktan sonra mühendislerin
mesleklerinde daha başarılı olmaları için bu bölümleri tercih edecek öğrencilerin
seviyesinin de önemli olduğu, bu nedenle üniversitelerdeki mühendislik fakültelerine
giriş için gereken puanın arttırılması ve başarı sıralamasının 300.000’den 100.000’e
çekilmesi gerekmektedir.
8- Özel Sektörde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi ve Standardizasyon:
Özel sektörde çalışan mühendislerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve
standardizasyonu, iş sağlığı ve güvenliği ile meslek etiğinin korunması açısından büyük
önem taşımaktadır. Bu bağlamda, mühendislerin iş yükü, çalışma saatleri ve diğer
çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve belirli standartlara bağlanması gerekmektedir.

9- Özel Sektördeki Mühendislere Yeşil Pasaport Verilmesi:
Özel sektörde 15 yılını dolduran mühendislerin, uluslararası çalışmaları ve projeleri
kolaylaştırmak amacıyla yeşil pasaport almaya hak kazanmaları gerektiği
vurgulanmıştır. Bu düzenleme, mühendislerin yurtdışında ülkemizi daha etkin temsil
etmelerine ve küresel iş birliklerini artırmalarına katkı sağlayacaktır.
Sonuç:
Bu çalıştayda, mühendislik mesleğinin mevcut sorunları ve çözüm önerileri kapsamlı
bir şekilde tartışılmış ve yukarıda belirtilen çözüm yollarının hayata geçirilmesi gerektiği
sonucuna varılmıştır. Mühendislerin haklarını ve mesleki gelişimlerini koruyacak bu adımların,
ülkemizin mühendislik alanında daha ileriye gitmesi için önemli katkılar sağlayacağına
inanıyoruz. Tüm katılımcılara ve destek veren kurumlara teşekkür eder, bu önerilerin en kısa
sürede hayata geçirilmesini temenni ederiz.

Mühendisler Derneği
Bu sonuç bildirgesi, çalıştayda dile getirilen görüş ve önerileri yansıtmakta olup, ilgili
makam ve kurumlara iletilmek üzere hazırlanmıştır.

 

FOTO GALERİ

TÜRK MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ ÇALIŞTAYDA  ALINAN KARARLARI YAYINLADI....
TÜRK MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ ÇALIŞTAYDA ALINAN KARARLARI YAYINLADI....
GÖNDER
×
Birden çok mail adresi varsa mail adreslerini virgül ile ayırınız
Max 200 karakter
Gönder
×
bu kısma açılan video gelece
×